Adresa: str. Principală, nr. 154, 427255 Salva, jud. Bistrița Năsăud

Tel.: 0263-361202 Fax: 0263-361654 Email: primariasalva@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Proiecte în derulare

1. Modernizarea și extinderea infrastructurii forestiere

Cost: 1.498.530 euro

Termen finalizare: 2014

Sursa de finanţare: Fonduri europene

PNDR – M 125 b

 

2. Rețea de canalizare cu stație de epurare

Cost: 4.461.860 euro

Termen finalizare: 2013-2014

Sursa de finanţare: Master plan

07 August 2018
Oportunități de investiții

Sectoare cu potenţial - există condiţii favorabile pentru a construi competenţe specifice şi pentru a asigura avantaje competitive în competiţia pe plan zonal: 

 zootehnia, axată pe ferme de dimensiuni mici şi medii de bovine, ovine şi caprine

 apicultura

 prelucrarea si prepararea produselor agricole locale: carnea, laptele, lâna, pielea, mierea de albine, fructele şi ciupercile de pădure

 artizanatul

 prelucrarea finită a lemnului şi tâmplăria

07 August 2018
Proiecte 2008 - 2013

♦ Construirea staţiei de epurare si tratare a apelor uzate, 2008- 2009

♦ Construirea reţelei de canalizare, 2008-2009

♦ Extinderea reţelei de apă potabilă

♦ Înlocuirea reţelei existente de apă potabila

♦ Introducerea reţelei de gaz metan + SRM, 2008-2009

♦ Modernizarea prin asfaltare a dumurilor, 2008-2009

♦ Modernizarea prin asfaltare a străzilor

♦ Construirea şi amenajarea trotuarelor 

♦ Amenajarea de alei pietonale

♦ Extinderea şi reabilitarea drumurilor de hotar/acces la proprietăţi agricole prin asfaltare

♦ Extinderea şi reabilitarea drumurilor de hotar/acces la proprietăţi agricole prin pietruire

♦ Extinderea şi reabilitarea drumurilor forestiere -262 D Anieşu Mare 1,4 km, 263 D Izvoru Mare 0,8 km, Mihăiasa 2,5 km, Bujdee 3,4 km  drumurile din pădurea din jud. Suceava - prin asfaltare şi pietruire

♦ Lărgirea şi extinderea podului peste Sălăuţa

♦ Construirea unui pod în locul punţii La Toma

♦ Reabilitarea şi consolidarea punţii La Bodescu

♦ Amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale

♦ Realizarea unui studiu pentru stabilirea zonelor de dezvoltare a comunei (proprietăţi agricole, zona rezidenţială, spaţii verzi etc)

♦ Actualizarea PUG şi PUZ

♦ Extinderea reţelei de curent electric de joasă tensiune la casele din extravilanul localităţii, 2008-2009

♦ Viabilizarea (canalizare, apa, drum, curent electric si gaz) viitoarei zone destinate fermelor

♦ Regularizarea râului Sălăuţa în intravilan şi extravilan şi a Someşului Mare în extravilan

♦ Amenajarea foselor de colectare a purinului de către crescătorii de animale

♦ Împădurirea zonei Fatata

♦ Extinderea si renovarea căminului cultural

♦ Renovarea bibliotecii

♦ Construirea sălii de sport

♦ Amenajarea suprafeţei de joc a terenului de fotbal şi construirea de tribune

♦ Amenajarea unor zone de joacă pentru copii

♦ Amenajarea unor zone şi spaţii verzi

♦ Campanie de informare a populaţiei cu privire la fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi guvern pentru dezvoltarea afacerilor si fermelor

♦ Constituirea unor asociaţii/asocierea producatorilor agricoli şi întărirea asociaţiei existente

♦ Modernizarea fermelor existente şi mutarea acestora în zona special destinată acestora

♦ Curăţarea, amenajarea şi fertilizarea ecologică a păşunilor

♦ Construirea unei fabrici de prelucrare a laptelui

♦ Construirea unui abator

♦ Construirea unei fabrici de prelucrare şi tăbăcire a pieilor

♦ Construirea unei brutării

♦ Construirea unei firme de tricotaje

♦ Amenajarea unei zone pentru depozitarea materialelor de constructii

♦ Organizarea de cursuri de calificare şi specializare pentru fermieri

♦ Construirea unui centru de colectare şi prelucrare a ciupercilor şi a fructelor de pădure

♦ Amenajarea unui muzeu al satului cu puncte de vânzare a produselor de artizanat şi meşteşugăreşti

♦ Înfiinţarea unui birou de informare a cetăţenilor în cadrul primăriei

♦ Angajarea unui agent de dezvoltare locală

07 August 2018
Obiective de dezvoltare

Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale

1. Înlocuirea, modernizarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare

 Introducerea reţelei de canalizare în toată comuna

 Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate

 Înlocuirea reţelei de apă învechite (de pe cele două strazi)

 Introducerea reţelei de apă în toată comuna

 Extinderea reţelei de apă şi canalizare spre zonele viitoarelor ferme moderne (sub Mocirla, pe Ideciu, Lunca Mare)

2. Modernizarea reţelei de drumuri, străzi, spaţii de parcare, trotuare şi alei pietonale

 Modernizarea drumurilor comunale şi străzilor prin asfaltare, marcare şi instalarea de indicatoare: - consolidarea  malurilor 

                    - amenajarea de rigole de scurgere

                    - realizarea sau reabilitarea de poduri şi podeţe

                    - asfaltarea drumurilor

                    - amenajarea de parapeţi unde este necesar

                    - semnalizarea acestora cu indicatoare rutiere

♦ Amenajarea de trotuare şi alei pietonale pe lângă DN 17 C şi DN 17 D şi pe lângă principalele drumuri comunale şi străzi

♦ Reabilitarea, modernizarea şi crearea de drumuri de hotar şi a celor de acces la proprietăţile agricole:

        - apărări de mal

        - rigole de scurgere 

        - construrea unei reţele de drumuri de hotar şi de acces la proprietăţi            

              agricole (în special la fâneţe)

        - pietruirea drumurilor de acces către proprietăţile agricole şi forestiere

♦ Amenajarea unor spaţii de parcare

3. Introducerea reţelei de gaz în comună

4. Extinderea reţelei electrice

5. Întreţinerea şi modernizarea clădirilor publice, a zonei centrale şi a domeniului public

♦ amenajarea rigolelor de scurgere

♦ amenajarea trotuarelor

♦ pavarea zonei centrale 

♦ amenajarea de spaţii de parcare în zona centrală a localităţii

 

Crearea unui mediu de viaţă plăcut bazat pe tradiţie, implicarea comunităţii, protejarea mediului înconjurător şi petrecerea timpului liber

1. Managementul integrat al deşeurilor

♦ elaborarea unei strategii de management a deşeurilor

♦ respectarea cu stricteţe a Planului de acţiune pentru protecţia împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

♦ sistem de colectare selectivă a deşeurilor

♦ racordarea tuturor gospodăriilor la reţeaua de canalizarea şi renunţarea la fosele septice

♦ perdele de protecţie pe cursul apelor

♦ perdele de protecţie pe DN 17 C si 17D

♦ amenajarea foselor de colectare a purinului de către crescătorii de animale

2. Creşterea gradului de civism

♦ sprijinirea înfiinţării unor ONG-uri 

♦ sprijinirea evenimentelor social culturale şi tradiţionale care contribuie la implicarea comunităţii şi conservarea identităţii  

♦ dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

3. Consolidarea malurilor Someşului şi Sălăuţei în intravilanul şi extravilanul comunei

4. Conservarea şi promovarea tradiţiilor locale

♦ Realizarea unui muzeu al comunei

♦ Sprijinirea atelierelor de artizanat

♦ Organizarea unor festivaluri zonale

♦ Sprijinirea ansamblului folcloric „Păunaşii Salvei”

♦ Extinderea clădirii căminului cultural

♦ Subvenţionarea şi sprijinirea activităţilor culturale pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor precum şi conservarea folclorului în comună

5. Sprijinirea activităţilor sportive şi recreative

♦ Construirea de tribune la terenul de fotbal

♦ Amenajarea unei săli de fitness 

♦ Sprijinirea şi dotarea cu echipament a echipei locale „Spicul Salva” 

♦ Înfiinţarea unor cluburi

♦ Amenjarea unui club de dans/discoteca în localitate

6. Amenajarea spaţiilor verzi, a celor de joacă şi a celor de agrement

♦ Achiziţia de terenuri virane din intravilanul comunei pentru realizarea de spaţii verzi şi locuri de recreaţie

7. Împădurirea şi consolidarea terenurilor degradate, a celor supuse alunecărilor de teren sau a celor ieşite din circuitul agricol

♦ Consolidarea terenurilor din zona mănăstirii şi în zona Făţata

♦ Împădurirea zonelor defrişate şi a celor cu vegetaţie forestieră de slabă calitate

8. Dezvoltarea şi  întreţinerea infrastructurii de educaţie

9. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate si servicii sociale 

 

Creşterea competitivităţii produselor locale şi dezvoltarea  întreprinzătorilor locali- AF-uri, PFA-uri, firme de mici  şi medii dimensiuni

1. Îmbunătăţirea climatului investiţional local şi stimularea cadrului asociativ şi a parteneriatelor între agenţi economici, între aceştia şi administraţia locală şi sectorul non-profit

♦ Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemelor de planificare, zonare şi dezvoltare (PUG, PUZ, RLU etc.) – aceste documente permit celor interesaţi în dezvoltarea unei afaceri să facă alegeri referitoare la amplasare, expansiune, investiţii şi planificarea afacerilor. Deex. Zona viitoarelor ferme, care să îndeplinească criteriile ar putea fi Sub Mocirlă, pe Ideciu, Luncă Mare. 

♦ Crearea unui sistem de taxe locale stimulative pentru dezvoltarea afacerilor 

♦ Susţinerea dezvoltării asociaţiilor de afaceri şi comerciale-asociaţiile de afaceri pot aduce beneficii substanţiale dezvoltării mediului de afaceri. (ex. asociaţii ale crescatorilor de ovine, de bovine, de caprine, ale atelierelor de artizanat, ale atelierelor de tâmplărie şi mobilier etc) 

♦ Investitii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii şi plasării investiţiilor (plasarea utilităţilor – căi de acces, reţea de apă, canalizare, etc)  

♦ Sprijinirea înregistrării mărcilor locale 

♦ Sprijinirea „Asociatiai Crescatorilor de Taurine” din comuna Salva şi sprijinirea înfiinţării altora  

♦ Asocierea Consiliului local al comunei Salva agenţi economici interesați în realizarea unor proiecte de interes public, ca deex. obţinerea de energie electrică din surse alternative 

♦ Facilitarea creării unor parteneriate cu organizaţii din alte zone din ţară şi din străinătate şi organizarea de schimburi de experienţă în acest sens  

 2. Calificarea și reconversia profesională a resursei umane 

♦ Programe de de reconversie profesională, recalificare şi perfecţionare/invațare pe tot parcursul vieții  

♦ Infiintarea unei scoali de artă și meserii în sectoarele în care există potenţial local (tâmplărie, artizanat, construcţii) 

♦ Incurajarea antreprenoriatului 

♦ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

♦ Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a intreprinzatorilor locali pentru a răspunde nevoilor de pe piaţă muncii şi pentru asigurarea competitivităţii economice 

3. Dezvoltarea agriculturii ecologice

♦ Informarea populaţiei în legătură cu conceptul de agricultură ecologică

♦ Curăţarea păşunilor şi fâneţelor

♦ Utilizarea îngrăşămintelor naturale

♦ Crearea şi promovarea brandurilor produselor locale (deex. brânza de capră de Salva, mierea de albine de Salva etc)

♦ Promovarea produselor locale ecologice pe plan naţional şi internaţional

4. Tehnologizarea si retehnologizarea sectoarelor cu potenţial

♦ Informarea fermierilor, artizanilor, tâmplarilor etc în legătură cu fondurile Uniunii Europene din perioada 2007-2013 destinate dezvoltării sectoarelor respective

♦ Achiziţionarea unor utilaje agricole performante de către fermierii locali

♦ Achiziţionarea unor utilaje performante de către atelierele de artizanat, mobilă, tâmplărie, service-uri

5. Promovarea produselor locale

♦ Participarea la festivaluri şi târguri naţionale şi internaţionale

♦ Realizarea unui site de promovare a acestora

♦ Facilitarea achiziţionării produselor locale prin intermediul comerţului electronic

♦ Înfiinţarea unui centru de artizanat şi produse mesteşugăreşti

 

Înlocuirea agriculturii de subzistenţă cu agricultura modernă axată pe eficienţă şi calitate şi dezvoltarea în special a sectorului zootehnic şi apicol

1.

♦ Informarea şi conştientizarea populaţiei în legătură cu agricultura performantă

♦ Organizarea/participarea la cursuri de calificare şi recalificare, schimburi de experienţă a fermierilor locali

♦ Accesarea fondurilor europene şi guvernamentale destinate agriculturii

♦ Achiziţionarea unor utilaje şi maşini performante şi practicarea agriculturii mecanizate

♦ Utilizarea unor soiuri de rasă

♦ Asocierea producătorilor 

♦ Rotaţia culturilor

♦ Amenajarea păşunilor şi fâneţelor

♦ Reabilitarea drumurilor de acces la proprietăţile agricole (păşuni, fâneţe) şi construirea unor  drumuri noi pentru a nu utiliza drumurile naţionale, judeţene sau comunale la transportul animalelor, al îngrăşămintelor etc

2. Schimbarea locaţiei exploataţiilor agricole în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene (în afara localităţii)

♦ Realizarea unui studiu pentru identificarea celei mai potrivite zone

♦ Reactualizarea planului urbanistic general

♦ Extinderea reţelelor edilitare în acele zone

3. Facilitarea accesului produselor locale la pieţele de desfacere a produselor

♦ Asocierea producătorilor

♦ Crearea brandurilor locale

♦ Participarea la târguri naţionale şi internaţionale pentru promovarea produselor

♦ Crearea unor site-weburi pentru promovare

07 August 2018
Analiza SWOT a localității

Infrastructură – drumuri, comunicaţii, dotări edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice – şi mediu

Puncte tari

 DN 17 C si DN 17 D trec prin comună fiind într-o stare relativ bună

 Important nod de cale ferată 

 Drumuri comunale asfaltate (strada principală 1,2 km, str. Tănase Tudoran 1,52 km, str. Zăgrenilor, 0,75 km)

 Pod nou construit peste Sălăuţa pe DN 17

 Starea bună a podul peste Ideci

 Drumuri pietruite (str. Spre Mănăstire şi celelalte drumuri comunale)

 Rețea de apă potabilă pe str. principală, str. Tănase Tudoran (aprox. 7 km )

 Există studii de fezabilitate pentru introducerea reţelei de apă şi canalizare în toată comuna şi pentru staţie de epurare  a apei (proiect comun Năsăud, Salva şi alte comune de pe Someşul Mare), 

 Clădirea şcolii este nouă şi modernă

 Şcoala cu clasele V-VIII a fost modernizată, fiind introdusă şi încălzirea centrală

 Clădirea primăriei este reabilitată

 Clădirea dispensarului uman este modernizată si reabilitată

 Clădirea nouă a dispensarului veterninar

 Cladirea gării  a fost modernizată

 Construcţiile noi de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii

 Clădirea nouă a bisericii greco-catolice

 Existenţa unui grup social la cămin, a unei bucătării, a 2 şi a unei mansarde

 Staţii de autobuz amenajate

 Iluminat public pe toate strazile, ulittile din comuna

 Electrificare totală a localitaţii

 Existenta  a patru  Studii de Fezabilitate ;

 Reţea deTV prin cablu – firma locală Ideovet

 Reţea de Internet (30% din gospodării sunt conectate la Internet 30%)

 Reţea de telefonie fixă (95% din gospodării sunt conectate la această reţea)

 Reţele de telefonie mobilă cu semnal bun - Orange, Vodafone, Cosmote.

 Teren de fotbal dotat cu grup social modernizat şi vestiare modernizate la standarde

 Clădirea nouă a sediului brigazii silvice a Ocoliului Silvic,  dotată cu mansardă, grup social, bucătărie etc)

 Cursul Sălăuţei este regularizat şi consolidat în dreptul şcolii 

 Asociaţia PROSOMEŞ

 Suprafeţe împădurite 350 km (doar în comună) 

 Existenţa foselor septice

 Contract cu SC GCL pentru colectarea  deşeurilor

 30 % din gospodării au pubele de colectare a gunoiului

 Existenţa coşurilor de gunoi pe toate străzile comunei

 Existenţa studiului de fezabilitate pt. regularizarea Sălăuţei

Oportunităţi

 Regularizarea si consolidarea râului Sălăuţa (taluzare etc) şi a Someşului în toate comunele prin care trec aceste râuri (PROSOMES) 

♦ Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate în Salva – proiect comun pentru 10 localităţi şi canalizare 

 Fondurile europene pentru modernizarea drumurilor comunale, de hotar şi forestiere

 Modernizarea DN 17 C  care face legătura cu Maramureşul 

♦ Introducerea gazului 

♦ Noi furnizori de TV prin cablu şi de Internet (UPC şi RDS)

♦ Reabilitarea unor suprafeţe degradate şi neproductive prin împădurire şi reîmpădurire 

♦ Fondurile de mediu 

 PROSOMEŞ 

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară

 Parteneriatele în domeniul proiectelor de mediu prin intermediul PROSOMEŞ

 

Mediul de afaceri

Puncte tari

 Forţa de munca tânără

 10 exploataţii agricole mixte  - bovine, ovine, albine

 Potenţial zootehnic şi apicol

 Potenţial hidrografic

 Forţa de muncă calificată în domeniul construcţiilor

 Utilaje agricole noi achiziţionate în ultimii 5 ani: 10 tractoare agricole noi, 10 aparate de muls, o moară, 14 motocositoare 

(achiziţionate şi datorită sprijinului guvernamental)

 Suprafeţe împădurite extinse: 350 ha pe teritoriul comunei şi alte sute de hectare pe teritoriul altor comune - Maieru – şi altor judeţe - Suceava

 Potenţial ridicat în domeniul artizanatului - şase agenţi economici în acest domeniu care au în total 20 de angajaţi

 4 persoane fizice autorizate (PFA) în domeniul prefabricatelor din beton şi mozaicului - 8 angajati

 5 asociaţii familiale (AF) în domeniul tâmplăriei

 O societate comercială cu 30 de angajaţi care are ca obiect de activitate prelucrarea  şi producerea de mase plastice 

 Atelier specializat în producţia de mobilier şi tâmplărie (PFA)

 2 service-uri auto – (5 angajaţi)

 31 de PFA-uri în total

 11 agenţi economici ce au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul

 2 livezi de câte 1 ha fiecare

 PFA în apicultura cu tradiţie şi experienţa – a participat la diferite cursuri şi concursuri internaţionale

 9 autovehicole peste 1,5 tone de transport marfă

 Comunitate cu tradiţie în fabricare ţuicii

 Asociaţia de producători „Asociaţia Crescătorilor de Taurine”

 70 de persoane au absolvit cursul de calificare „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale” organizat de Ag. Nat de Consultanţă Agricolă

 Cursul de agroturism care se află în derulare şi la care participă şi 3 persoane din Salva

 Flora bogată în plante medicinale

 Piaţa de desfacere apropiată (Năsăud)

Oportunităţi

 Parcul National Muntii Rodnei ca zona de atracţie a turiştilor în zonă

 Cursuri de specializare pentru forţa de muncă

 Fondurile FEADR

 Fonduri europene pentru IMM

 Fiscalitatea scăzută

 

Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber  

Puncte tari

 Rata scăzută a şomajului

 Nr. relativ scăzut (80 persoane) de asistaţi sociali

 Populaţie relativ tânără

 30 de familii din comuna au migrat la munca în Spania, Italia, Austria

 Lipsa conflictelor rasiale, etnice şi confesionale

 Ansamblul Folcloric Păunaşii Salvei renumit internaţional

 Orientarea tinerilor spre tradiţie şi păstrarea tradiţiei în comparaţie cu alte zone

 Renumita mănăstire Izvorul Tămăduirii

 Existenţa unor statui şi monumente: Statuia Tiberiu Morariu, mănăstirea

 Platoul Mocirla cu Troiţa lui Tănase  Tudoran, 

 Organizarea sărbătorii Fiilor satului

 Atelier artizanal (asociaţii familiale care fac articole de artizanat, clopul cu păun, costume populare)

 Schimburi de experienţă organizate în străinătate, reprezentarea zonei şi a României în străinătate – zonă cu un bogat bagaj tradiţional-cultural

 Echipa de fotbal Spicul Salva care se află în divizia C 

 Comunitate multiconfesională: ortodocşi, grecocatolici şi penticostali)

 Laboratoare IT în şcoala

 Atelier de prestări servicii în şcoală 

 Existenţa serviciului  social al Primăriei

 Existenţa cabinetelor medicale şi a farmaciilor

 Existenţa medicilor generalişti şi stomatologilor

 Existenţa unei şcoli gimnaziale şi a grădiniţei

 Starea bună a căminului cultural

Oportunităţi

 Promovarea echipei de fotbal în divizia B

 Schimburi de experienţă cu alte zone tradiţionale din ţară şi străinătate

 Reîntoarcerea familiilor care au migrat în străinătate

 Creşterea calităţii vieţii şi „păstrarea tinerilor în comună”

♦ Înfiinţarea unor ONG-uri locale

 Fonduri pentru dotari sociale

 Amenajarea unui centru de zi 

 Înfiinţarea unui centru public de asistenţă socială 

 

Cadrul Instituţional 

Puncte tari

 Colaborare bună între instituţii

 Personal calificat în primărie

 Transparenţa la nivel decizional

 Clădirea primăriei şi a şcolii a fost modernizate

 Dotare bună cu mijloace IT şi logistice, softuri

 Comuna include o singură localitate

 Cadre didactice calificate

Oportunităţi

 Cursuri de perfecţionare

 Parteneriatele public private

 Implicarea unor O.N.G.- uri

08 August 2018
Infrastructura

Salva se găseşte la intersecţia a două drumuri naţionale, respectiv DN 17 C şi DN 17 D, cele două drumuri având o lungime de 3,5 km pe teritoriul comunei şi fiind asfaltate. Lungimea drumurilor comunale şi a străzilor (16 la număr) este de 12,5 km, din care 4,97 km, respectiv 4 străzi sunt asfaltate, iar restul pietruite. Starea celor asfaltate este însă mediocră. Există 2 poduri naţionale, un pod judeţean, 2 poduri comunale şi 4 podeţe.

Localitatea Salva este şi un important nod feroviar, fiind traversată de calea ferată ce asigură legătura cu Vişeu, Vatra Dornei şi Dej şi dispunând de o gară modernă.

Clădirile publice sunt într-o stare bună, o parte dintre ele fiind renovate şi modernizate recent: şcoala generală, primăria, dispensarul veterinar şi cel uman, clădirea gării, biserica greco-catolică, construcţiile noi de la mănăstire etc. De asemenea, majoritatea gospodăriilor sunt racordate la reţeaua de telefonie fixă şi la cea de TV prin cablu, 30% din gospodării fiind conectate şi la reţeaua de Internet. Principalele reţele de telefonie mobilă pot fi accesate în localitate.

Se remarcă însă lipsa canalizării, lipsa reţelei de apă potabilă, lipsa staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate, lipsa trotuarelor şi a aleilor pietonale, starea proastă a drumurilor forestiere şi a celor de hotar şi lipsa reţelei de gaz metan. Există reţea de apă potabilă introdusă pe două străzi din comună, dar aceasta are o vechime de 18 ani, necesitând a fi schimbată.

08 August 2018